Jak na trysky

Informace o tryskách
Tryska
je často nejdůležitější částí postřikovače. Má největší vliv na přesnost a efektivitu postřiku. Na trhu jsou nejrůznější trysky pro různé rozsahy tlaku, průtoky, typy postřiku a také podle povětrnostních podmínek. Trysky jsou k dispozici keramické, plastové, z nerezové oceli a mosazné.
Mezi nejpoužívanější a nejžádanější patří trysky plastové a keramické. Ty jsou vyrobené z takových materiálů které jsou vysoce stabilní s vynikajícími vlastnostmi proti opotřebení a nezbytnou chemickou odolností.

Výběr trysky pro postřikovače
Výběr správné trysky je nezbytné, pro maximální efektivnost a hospodárnost. Při výběru trysky vždy dodržujte doporučení výrobce chemické látky, abyste docílili správnost aplikace a kvalitu postřiku. Vždy dodržujte správný typ trysky, aplikační dávku v závislosti na pojezdové rychlosti a zároveň přihlédněte také na převládající větrné podmínky.

 

trysky

Údržba
Trysky jsou obecně považovány za nejdůležitější složkou v postřikovém systému, a přitom jsou často nejvíce zanedbané. Opotřebované nebo poškozené trysky mohou vést ke škodám na úrodě, škodit životnímu prostředí a v neposlední řadě k finančním ztrátám za drahý postřik. Trysky je třeba pečlivě kontrolovat. Pravidelně provádějte kontrolu a kalibraci průtoku za pomocí odměrného kalichu a tabulek hodnot a bude-li hodnota vyšší nebo nižší o 10% trysku vyměňte. Vždy mějte k dispozici náhradní trysku včetně těsnění, bajonetu, případně i celého držáku. Vizuálně kontrolujte i výstřikový obrazec trysky. Ten musí být rovnoměrný. Pokud v něm budou vidět nepravidelné paprsky (pruhy), znamená to, že tryska je poškozená. Vždy mějte k dispozici novou trysku, se kterou můžete výstřikový obrazec srovnat.Zanesené a ucpané trysky ponořte do teplé a čisté vody s mycím  prostředkem a jemným štětečkem nebo kartáčkem vyčistěte. Nikdy se nepokoušejte vyčistit trysku foukáním ústy nebo nečistotu odstranit ostrým a tvrdým předmětem jako jsou špendlík, drát a podobné nástroje.Pravidelně čistěte také všechny filtry a v případě potřeby je vyměňte. Pamatujte na to, že správně zvolená filtrace a její stav má na životnost trysky také velký vliv. Je důrazně doporučeno, aby trysky byli při prvních známkách poškození vyměněny. Náklady na výměnu kompletní sady trysek je jen zlomek potenciálních nákladů v důsledku možných škod na úrodě způsobené poškozenou tryskou.

Filtrace
Efektivní postřik vyžaduje odpovídající filtraci, která by měla být instalována ve všech fázích postřiku a začínat hrubým filtrem při plnění postřikovače (síto v hrdle nádrže, sací koš) přes sací filtr před čerpadlem, jemnější tlakový filtr za čerpadlem (nejlépe dva filtry, každý s jinou hrubostí) až po sekční filtr s jemnou vložkou a případně i filtry jednotlivých trysek. Pro ochrnu trysek jsou doporučovány válcové filtry, neboť poskytují velkou filtrační plochu a nemají tendenci se zanášet tak rychle. Hrubost filtrů je uváděna v jednotkách Mesh a platí, že čím menší hodnota, tím je filtr jemnější. Hodnotu Mash zvolte vždy podle velikosti trysky. Pro trysky o velikostech 0,1 – 0,3 používejte filtraci 100 Mesh, pro trysky 0,3 – 0,8 je to 50 Mesh a pro trysky větší 30 Mash. Zároveň však mějte na paměti, že jemnější filtr má i menší průtok.

Bezpečnost
Při manipulaci s tryskami vždy používejte ochranné rukavice, oční štíty a doporučené ochranné oděvy. Všichni, kdo se kolem postřikovače pohybují by měli být seznámeni se všemi kodexy chování a předpisy týkající se použití a uchovávání chemikálií.

TIP: Kvalitni keramické a plastové trysky pro zemědělství
TIP: Kvalitní průmyslové trysky

Podobné články: