Jak čistit postřikovač

Jak správně čistit aplikační techniku

Po ukončení práce a nebo i během činnosti, zejména při střídání aplikovaných přípravků, musí být vždy provedeno důkladné vyčištění postřikovače. Tento druh čištění nazývejme denním čištěním.

V pravidelných intervalech pak musí být prováděna i celková asanace celého aplikačního zařízení (minimálně po ukončení sezóny nebo při odstavení stroje na dobu delší než například jeden týden nebo před plánovaným kontrolním testováním postřikovače). Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Denní čištění
Spočívá v důkladném propláchnutí všech částí rozvodu aplikační kapaliny, nádrže a trysek. Způsob jakým toto čištění provádíme je dán jednak vybavením postřikovače a jednak požadavky, které stanoví etiketa použitého přípravku. V současnosti jsou všechny nově registrované typy strojů na ochranu rostlin vybaveny pro účely denního čištění přídavnými (tzv. proplachovacími) nádržemi na čistou vodu o velikosti jedné desetiny objemu hlavní nádrže a připojeny tak, že i při naplněné hlavní nádrži je možné veškeré rozvody postřikovače či rosiče propláchnout (i opakovaně) čistou vodou, popřípadě vodou s přídavkem čistícího prostředku. Nutné je zejména důkladné vypláchnutí hlavní nádrže stroje po vyprázdnění. S výhodou využijeme oplachovacích trysek, jsou-li jimi nádrže vybaveny. V opačném případě se doporučuje naplnit nádrž až do celkového objemu čistou vodou a poté jí propláchnout i rozvod kapaliny a trysky. Po vyprázdnění tento postup opakujeme ještě jednou. Spotřeba vody je ovšem u tohoto postupu značně vysoká. Proto je vybavení postřikovačů systémy pro čištění strojů velmi důležité a ekonomicky i ekologicky výhodné. Vnější části aplikačního zařízení pak po ukončení směny oplachujeme čistou vodou například oplachovací pistolí, kterou lze opět připojit na zdroj vody z proplachovací nádrže. Zdroj tlaku pro očistu, vysokotlaké čerpadlo, bývá stále častější výbavou dnešních postřikovačů/rosičů. U některých zejména větších typů aplikační techniky je tato výbava k očistě dodávána jako standardní vybavení. Denní očista se v současnosti přesouvá z mycích ramp vybavených bezodtokovými jímkami v prostorách zemědělských podniků a farem na pole, přesněji na okraje ošetřovaných pozemků. Zde by měla proběhnout vnitřní i vnější očista aplikačního zařízení a zbytky oplachové vody vystříkány na okraji již ošetřeného pozemku. Provoz mycí rampy se zmíněnou jímkou je nákladný jak z hlediska vybudování takového prostoru tak i nutnosti likvidace vzniklých odpadních vod. Jedním z rizik tohoto způsobu čištění je ohrožení vodních zdrojů znečištěním pesticidy. V souvislosti s čištěním aplikační techniky je třeba se zmínit o systému „BIOBED“. Jedná se jámu lemovanou vrstvou hlíny pokrytou vrstvou vodu nepropustné folie na jejím dně. Tento prostor je naplněn jemně nařezanou slámou, humusem a organickým substrátem (tzv. biomix). Tento profil je pokryt drny, přístupová rampa pro příjezd postřikovače je zpevněna nájezdnými plochami. Použití „BIOBED“ optimalizuje degradaci a zamezuje průsaku do spodních vrstev. V ČR tento systém však není rozšířen. (zdroj: SRS)

 

Podobné články: